Якщо дитина відвідує "погані" сайти

health.unian.net |15.11.2012

 

Навіть як­що на­бра­ти в пошуковій системі сло­во «кар­топ­ля», то, пе­ре­хо­дя­чи від по­си­лан­ня до по­си­лан­ня, ви все од­но мо­же­те лег­ко по­тра­пи­ти на пор­но­сайт, - го­во­рить 14-річний Андрій. - Ну так, я вже ба­чив порнофільми. А що, все зрозуміло, як це буває, - нор­маль­но, немає пи­тань!»

 

 

 

 

Сучасні підлітки, активні користувачі інтернету, ра­но чи пізно зіштовхуються з пор­но. 62% європейців від 14 до 18 років ре­гу­ляр­но за­хо­дять на пор­но­сай­ти, див­лять­ся фільми на DVD, фо­то, аніме чи комікси*. При­чо­му впер­ше це відбувається все раніше: пор­но­ре­сур­си ста­ють до­ступ­ни­ми за­дов­го до пер­шо­го сек­су­аль­но­го досвіду. Се­ред читачів Psychologies 27% зіткнулися з подібним зоб­ра­жен­ням, ко­ли їм бу­ло мен­ше де­ся­ти років, 46% - у віці від 10 до 14 років **. Як впли­ва­ють на підлітків зустрічі з (відео) сексуальністю і чи дійсно є привід для хви­лю­вань?

Досвід ініціації

«Пе­ре­гляд пор­но і еро­ти­ки, схо­же, став своєрідною ініціацією, но­вим об­ря­дом пе­ре­хо­ду в дорослість, - вважає пси­хо­те­ра­певт Ка­те­ри­на Кадіїв. - Жорст­ке зоб­ра­жен­ня ста­те­во­го ак­ту, як і вид оголеної жінки або чоловіка, запускає про­цес усвідомлення власної сексуальності: своїх фантазій, відчуттів, ба­жань ». Крім то­го, молоді лю­ди, які надмірно опікувані бать­ка­ми, все дов­ше за­ли­ша­ють­ся підлітками. «Відчути се­бе стар­ше їм допомагає ак­тив­на аг­ре­сив­на поведінка (во­на здається про­явом незалежності) і«за­бо­ро­не­на» сексуальність, - погоджується психоаналітик Серж Тіссерон (Serge Tisseron). - Порнографія як­раз і зна­хо­дить­ся на перетині то­го й іншого. Пе­ре­гляд зоб­ра­жень, при­зна­че­них ли­ше для до­рос­лих, дає підліткам відчуття, що і во­ни ста­ли «ве­ли­ки­ми».

Не­без­пе­ка повірити

Іноді знай­ом­ст­во з «за­бо­ро­не­ним» і обмежується пе­ре­гля­дом фільму категорії ХХХ. «Еро­тич­не ви­до­ви­ще діє на підлітків як запобіжний кла­пан: дозволяє роз­ря­ди­ти пригнічені по­тя­ги і тим са­мим зменшує ймовірність то­го, що соціально неприйнятні ба­жан­ня реалізуються», - вважає сек­со­лог Ігор Кон ***. Не­без­печ­ним ж пор­но стає в той мо­мент, ко­ли підліток починає вірити в те, що сек­су­аль­не жит­тя відбувається са­ме так, як по­ка­зу­ють у цих фільмах. «Моделі поведінки акторів нерідко ста­ють сво­го ро­ду на­оч­ним посібником ета­лон­но­го сек­су, - го­во­рить вікової пси­хо­лог На­та­ля Авдєєва. - Роз­по­чав­ши влас­ну інтимне жит­тя, підлітки орієнтуються на ек­ран­ний об­раз і пе­ре­жи­ва­ють хво­роб­ли­ве роз­ча­ру­ван­ня».

«У мо­ло­дих лю­дей виникає впевненість, що во­ни здатні на все, - пояснює пси­хо­лог-кон­суль­тант Гю­зель Фер­цер. - А ко­ли очікування (не­ми­ну­че) не збігаються з реальністю, обид­ва парт­не­ри відчувають розгубленість, не­за­до­во­лен­ня. Ці пе­ре­жи­ван­ня мо­жуть бу­ти настільки сильні, що у підлітка порушується при­род­ний про­цес за­род­жен­ня чуттєво-еро­тич­них уяв­лень і відчуттів ». Подібний досвід ко­лись пе­ре­жив і 24-річний Ва­дим: «Порнофільм, який мій при­ятель стяг­нув у бать­ка, ме­не вра­зив. Ко­ли я про­бу­вав зай­ма­ти­ся сек­сом з дівчатами, то на­ма­гав­ся відтворювати по­ба­че­не. На моє зди­ву­ван­ня, парт­нер­ки ре­а­гу­ва­ли зовсім інакше, не відчуваючи то­го, що я від них очікував ».

«Сце­на­рис­ти порнофільмів не вра­хо­ву­ють почуттів і ба­жань своїх персонажів, - коментує сек­со­лог Наїда Добаєва. - Пор­но, еро­ти­ка зав­ж­ди механістично підходять до інтимних стосунків, це вик­люч­но технічне і генітальне сприй­нят­тя сексуальності».

«З пор­но я дізнався про те, що та­ке тіло жінки, але го­лов­не, во­но ду­же силь­но ме­не збуд­жу­ва­ло», - продовжує свою відверту розповідь Ва­дим, до­да­ю­чи, що ре­гу­ляр­но ди­вив­ся порнофільми з 13 до 18 років. «Підлітки шу­ка­ють «відверті» зоб­ра­жен­ня в пер­шу чер­гу для то­го, щоб відчути сек­су­аль­не збуд­жен­ня», - підтверджує Наїда Добаєва. Порнографія розширює їх «відеотеку» сек­су­аль­них фантазій: фільми - ко­рот­кий шлях до то­го, щоб не­гай­но відчути мак­си­мум сек­су­аль­но­го за­до­во­лен­ня, не вда­ю­чись до сек­су­аль­них відносин з парт­не­ром. «Порнографія гу­бить уя­ву підлітків, то­му що зво­дить сценарії інтимного жит­тя до сте­рео­тип­них кар­ти­нок і сюжетів, які нібито ви­чер­пу­ють все, що відбувається між парт­не­ра­ми, - продовжує сек­со­лог. - Тим ча­сом са­ме уя­ва, фантазії роб­лять за­до­во­лен­ня на­си­че­ним».

«Як ко­лись Ва­дим, 14-річні і сьогодні «ку­па­ють­ся» в сте­рео­ти­пах, але більшість років до 18 звільняються від них. Во­ни дізнаються щось з про­чи­та­но­го, щось з роз­мов з бать­ка­ми або з об­го­во­рень з дру­зя­ми по­ба­че­но­го на сай­тах », - розповідає Ка­те­ри­на Кадіїв. Вірити чи не вірити в те, що во­ни ба­чать у фільмах категорії ХХХ, за­ле­жить ба­га­то в чо­му від то­го, чи є у них можливість про це го­во­ри­ти. Як­що підлітки не мо­жуть зіставити свою точ­ку зо­ру з дум­кою друзів або до­рос­лих, во­ни ри­зи­ку­ють за­ли­ши­ти­ся в полоні своїх забобонів.

Важ­ли­вий і не­без­печ­ний етап

17-річна Ксенія ще не всту­па­ла в сексуальні відносини, але вже по­трап­ля­ла за по­си­лан­ня­ми на пор­но­сай­ти. «Це прос­то кіно, - вважає во­на. - Ар­тис­ти ви­ко­ну­ють ко­ман­ди ре­жи­се­ра, а не діють під впли­вом по­чут­тя ». Як і Ксенія, більшість підлітків все менш схильні вірити та­ким фільмам, дистанціюються від них. Влас­ний досвід ство­рен­ня зоб­ра­жень за до­по­мо­гою мобільного те­ле­фо­ну, циф­ро­во­го фо­то­апа­ра­та або відеокамери допомагає їм кра­ще розуміти, як «влаш­то­ва­не» кіно. Але чи­ма­ло се­ред підлітків і тих, хто, як 11-річний Іван, по­ба­че­не сприймає бук­валь­но. В інтернеті він на­тра­пив на ду­же жорст­кий по реалістичності фільм. «Я як при­мерз до ек­ра­ну, - згадує він сьогодні, че­рез дев`ять років. - Пам`ятаю свою паніку, що зі мною теж зроб­лять та­ке. Бать­кам я, зви­чай­но, не міг ска­за­ти про те, що ба­чив, і жив, як у кошмарі ...»

«Як­що по­руч немає до­рос­ло­го, яко­му підліток довіряє і з ким мо­же об­го­во­ри­ти те, що йо­го хвилює, пор­но дійсно здат­не трав­му­ва­ти йо­го психіку, на­дов­го за­галь­му­ва­ти (або надмірно активізувати) йо­го сек­су­аль­ний роз­ви­ток», - го­во­рить На­та­ля Авдєєва. Ад­же в сек­су­аль­не ви­хо­ван­ня, як і у вихованні взагалі, діалог між ди­ти­ною і до­рос­лим - єдиний за­хист від всіляких по­ми­лок, невірних і не­без­печ­них тлу­ма­чень.

dytyna.info

 

 

 

 

 

 

Додати коментар


Захисний код
ОновитиКонсультація та лікування в Ізраїлі
likar

Баннерная сеть BANNER.UA

Погода Львові » Україна

Проведите свой отдых в Грибовке.