Яку роль відіграють гормони в нашому житті?

health.unian.net | 29.03.2012

Гор­мо­ни - хімічні ре­чо­ви­ни, за до­по­мо­гою яких різні час­ти­ни на­шо­го організму обмінюються інформацією.

Спеціальні ендокринні за­ло­зи і окремі клітини, розташовані в са­мих різних місцях - на­прик­лад, на стінках шлун­ка або (о жах!), в підшкірній жировій клітковині, виділяють гор­мо­ни в кров, а інші ор­га­ни і тка­ни­ни влов­лю­ють пе­ре­да­ну та­ким спо­со­бом інформацію.

 

 

 

Основні (жіночі) гор­мо­ни

Так вий­ш­ло, що жінок вва­жа­ють більш за­леж­ни­ми від гормонів, ніж чоловіків. Це дур­ни­ця з точ­ки зо­ру біології, але з`яви­ла­ся та­ка дум­ка з двох об`єктивних при­чин.

•По-пер­ше - ре­гульо­ва­но­го гор­мо­на­ми місячного цик­лу (ко­ли­ван­ня на­строю і са­мо­по­чут­тя чоловіків не такі передбачувані).

•По-дру­ге - час­то са­ме від ста­ну ендокринної сис­те­ми за­ле­жить, чи вдасть­ся жінці бла­го­по­луч­но завагітніти і на­ро­ди­ти ди­ти­ну, а це ба­гать­ма розглядається як го­лов­на жіноча функція.

Основні жіночі гор­мо­ни (хо­ча во­ни в не­ве­ли­ких кількостях ви­роб­ля­ють­ся і в чоловічому організмі) - ест­ро­ге­ни та про­гес­те­рон.

Ест­ро­ге­ни - гру­па гормонів, постійно ви­роб­ля­ють­ся яєчниками з по­чат­ку мо­мен­ту ста­те­во­го дозрівання і до по­чат­ку клімактеричного періоду.

У різних фа­зах мен­ст­ру­аль­но­го цик­лу кількість естрогенів різна.

Во­ни ре­гу­лю­ють мен­ст­ру­аль­ний цикл, і крім то­го - за­хи­ща­ють су­ди­ни від утво­рен­ня на стінках хо­лес­те­ри­но­вих бля­шок, ре­гу­лю­ють вод­но-сольо­вий обмін, збільшують пружність шкіри, ре­гу­лю­ють діяльність саль­них за­лоз (са­ме то­му озна­ка здорової жінки в розквіті років - ся­ю­ча, зво­ло­же­на шкіра).

Відповідають ці гор­мо­ни і за міцність кісток: во­ни сти­му­лю­ють утво­рен­ня нової кісткової тка­ни­ни, за­три­му­ю­чи в ній необхідні ре­чо­ви­ни - кальцій і фос­фор.

То­му в менопаузі, ко­ли рівень ест­ро­ге­ну в організмі знижується, у жінок нерідкі пе­ре­ло­ми або роз­ви­ток ос­тео­по­ро­зу.

Про­гес­ти­ни (про­гес­те­рон) в жіночому організмі ви­ко­ну­ють безліч функцій - від фор­му­ван­ня мо­лоч­них за­лоз у дівчаток до за­без­пе­чен­ня можливості на­стан­ня і підтримки вагітності.

З про­гес­ти­но­вою недостатністю пов`язу­ють хворобливість менструацій і більшість проявів пе­ред­мен­ст­ру­аль­но­го син­дро­му.

Ці гор­мо­ни тісно взаємозалежні один з од­ним, а та­кож з іншими гор­мо­на­ми. Щоб розібратися в цьо­му, потрібна спеціальна освіта.

Са­ме то­му по­ста­ви­ти точ­ний діагноз і при­зна­чи­ти гормональні пре­па­ра­ти мо­жуть ли­ше лікарі, а зай­ма­ти­ся самолікуванням, хо­ча б і тра­ва­ми, не­без­печ­но.

Ви ж не бу­де­те сту­ка­ти по пра­ба­бу­си­но­му механічному го­дин­ни­ку, як­що він пе­ре­став пра­цю­ва­ти? А ен­док­рин­на сис­те­ма ще складніше і тон­ше ан­тик­вар­но­го го­дин­ни­ко­во­го механізму.

Зверніться до лікаря, як­що:

•Ви помітили в се­бе часті пе­ре­па­ди на­строю і дратівливість.

•Про­бле­ми зі сном в пе­ред­мен­ст­ру­аль­ний і мен­ст­ру­аль­ний період.

Ці озна­ки мо­жуть го­во­ри­ти про по­ру­шен­ня ба­лан­су естрогенів і прогестинів.

Кваліфікований гінеколог або ен­док­ри­но­лог, гінеколог-ен­док­ри­но­лог до­по­мо­же вам нормалізувати стан і по­пе­ре­ди­ти можливі про­бле­ми зі здо­ров`ям.

Як­що ба­ланс по­ру­ше­ний: за­хво­рю­ван­ня ендокринної сис­те­ми роз­ви­ва­ють­ся внаслідок або не­до­статньо­го, або над­лиш­ко­во­го ви­роб­лен­ня гормонів.

Гор­мо­ни є спо­луч­ною лан­кою різних сис­тем організму, то­му збої в ендокринній системі мо­жуть зачіпати од­но­час­но кілька органів і сис­тем.

Пам`ятай­те, що при своєчасному зверненні до лікаря-ен­док­ри­но­ло­га лікування бу­де найбільш ефек­тив­ним.

Мож­на виділити деякі специфічні про­бле­ми, при виникненні яких потрібно не­гай­но звер­та­ти­ся до фахівця.

Про­бле­ми з репродукцією

Май­же всі гор­мо­ни, що ви­роб­ля­ють­ся в ор­га­нах внутрішньої секреції, впли­ва­ють на ста­те­ву функцію. До безпліддя мо­жуть при­звес­ти гор­мо­наль­но-активні пух­ли­ни гіпофіза, патологія щитовидної за­ло­зи і над­нир­ко­вих за­лоз, різні запальні за­хво­рю­ван­ня органів ендокринної сис­те­ми, і т.д.

Для своєчасного ви­яв­лен­ня цих се­рй­оз­них за­хво­рю­вань всі пацієнти, які страж­да­ють по­ру­шен­ня­ми репродуктивної функції (безпліддя, не­ви­но­шу­ван­ня вагітності), обов`яз­ко­во повинні прой­ти об­сте­жен­ня у лікаря-ен­док­ри­но­ло­га.

По­ру­шен­ня мен­ст­ру­аль­но­го цик­лу та­кож мо­же бу­ти пов`яза­не з функціональними по­ру­шен­ня­ми за­лоз внутрішньої секреції. Дані по­ру­шен­ня добре піддаються лікуванню при своєчасному виявленні.

Ба­га­то жінок, які звер­та­ють­ся за до­по­мо­гою з при­во­ду по­ру­шен­ня мен­ст­ру­аль­но­го цик­лу, страж­да­ють так зва­ним «син­дро­мом полікістозних яєчників". Основні озна­ки син­дро­му - по­си­ле­ний ріст во­лос­ся на обличчі, животі, гру­дях, по­ява вугрової ви­сип­ки. Лікування про­во­дить­ся спільно ен­док­ри­но­ло­гом і гінекологом.

При цьо­му захворюванні відбувається ущільнення кап­су­ли яєчників, порушується про­цес утво­рен­ня жіночих ста­те­вих гормонів. При­чи­ною да­них по­ру­шень мо­же бу­ти як фер­мен­та­тив­ний де­фект в яєчниках або над­нир­ни­ках, так і дисфункція гіпоталамо-гіпофізарної сис­те­ми.

У результаті чо­го, в організмі жінки підвищується вміст чоловічих ста­те­вих гормонів, порушується мен­ст­ру­аль­ний цикл, і, як ре­зуль­тат - безпліддя.

Ко­ли­ван­ня ва­ги

Як ожиріння, так і без­п­ри­чин­не схуд­нен­ня мо­жуть бу­ти наслідком важ­ких ен­док­рин­них за­хво­рю­вань (ди­фуз­ний ток­сич­ний зоб, недостатність ко­ри над­нир­ко­вих за­лоз, цук­ро­вий діабет).

Навіть за відсутності се­рй­оз­них за­хво­рю­вань при ви­ра­же­но­му дефіциті ма­си тіла мо­же ви­ник­ну­ти дефіцит ста­те­вих гормонів, то­му що пев­на част­ка жіночих ста­те­вих гормонів виробляється в підшкірній жировій клітковині. Ну а над­ли­шок жирової тка­ни­ни (над­ли­шок певної кількості жи­ру в тілі - нор­ма!) - про­бле­ма не ли­ше ес­те­тич­на.

Чим більше жирової тка­ни­ни, тим ниж­че кількість ест­ро­ге­ну і йо­го активність. То­му при ожирінні ви­яв­ля­ють­ся і по­ру­шен­ня репродуктивної функції жінки, скорочується кількість овуляцій, ви­ни­ка­ють зміни ендометрію (з ри­зи­ком роз­вит­ку ра­ку ендометрія, яєчників, мо­лоч­них за­лоз, мимовільним пе­ре­ри­ван­ням вагітності, усклад­не­ним перебігом вагітності та пологів).

Са­ме то­му ос­нов­ним ета­пом лікування по­ру­шен­ня репродуктивної функції для жінок з ожирінням є зни­жен­ня ма­си тіла, при цьо­му змінюється гор­мо­наль­ний профіль глад­ких жінок, відновлюється мен­ст­ру­аль­ний цикл у 80%, збільшується час­то­та вагітностей при­близ­но на 29%.

Розроблені спеціальні про­гра­ми для лікування по­ру­шень мен­ст­ру­аль­но­го цик­лу, син­дро­му полікістозних яєчників, безпліддя у жінок з ожирінням. Про­гра­ма зни­жен­ня ма­си тіла включає в се­бе редукційну дієту, фізичні на­ван­та­жен­ня, а та­кож ме­ди­ка­мен­тоз­ну терапію ожиріння.

До­сяг­ну­то­го ре­зуль­та­ту за­зви­чай до­статньо для відновлення по­ру­шень менструальної функції, навіть без додаткової гор­мо­наль­них терапії. Во­на про­во­дить­ся дру­гим ета­пом, як­що відновлення не відбулося.

Цук­ро­вий діабет

Од­ним з ду­же склад­них і се­рй­оз­них за­хво­рю­вань ендокринної сис­те­ми є цук­ро­вий діабет. У жінок, що ма­ють це за­хво­рю­ван­ня, мо­жуть ви­ни­ка­ти про­бле­ми з ви­но­шу­ван­ням вагітності. То­му при плануванні вагітності і всьо­го періоду її протікання, жінка, яка страждає на цук­ро­вий діабет, по­вин­на пе­ре­бу­ва­ти під постійним на­гля­дом лікаря-ен­док­ри­но­ло­га та гінеколога.

Ендокринні по­ру­шен­ня клімактеричного періоду

Ме­но­па­у­за (при­пи­нен­ня менструацій) - це ли­ше од­не з цілої низ­ки анатомічних, фізіологічних і психологічних змін, які сто­су­ють­ся клімактеричного періоду. Цей перехід, як пра­ви­ло, займає десятиліття (45-55 років). Клімактеричний період супроводжується безліччю суб`єктивних і об`єктивних симптомів і змінами обміну ре­чо­вин, го­лов­ною при­чи­ною яких слу­жить знач­не зни­жен­ня рівня естрогенів.

Клімактеричний син­дром за­зви­чай супро- воджується «при­пли­ва­ми» (виснажує жінок), по­га­ним настроєм і са­мо­по­чут­тям, підвищенням артеріального тис­ку і т.д. При настанні клімаксу відвідувати гінеколога необхідно кожні півроку.

Фахівець мо­же до­по­мог­ти зни­зи­ти всі пе­ре­жи­ван­ня пов`язані з фізіологічними змінами в організмі.

 

Додати коментар


Захисний код
ОновитиКонсультація та лікування в Ізраїлі
likar

Баннерная сеть BANNER.UA

Погода Львові » Україна

Проведите свой отдых в Грибовке.