Можливі наслідки токсоплазмозу

health.unian.net |04.10.2012

За ста­тис­ти­кою, з ток­со­плаз­мо­зом стикається при­близ­но по­ло­ви­на всіх до­рос­лих, хо­ча більшість з нас про це навіть не здогадується.

Але є ситуація, ко­ли інфекція мо­же при­звес­ти до усклад­нень, а са­ме ко­ли жінка чекає ма­лю­ка.

 

 

 

 

У вас є кішка? Як­що так, то, швид­ше за все, ваш організм вже встиг по­знай­о­ми­ти­ся з ток­со­плаз­мою - найпростішим мікроорганізмом-па­ра­зи­том. Са­ме пухнасті ко­ти­ки - головні «господарі» цієї інфекції.

Всередині їх ки­шеч­ни­ка ток­со­плаз­ми роз­м­но­жу­ють­ся і роз­ви­ва­ють­ся, а потім ра­зом з фекаліями по­трап­ля­ють назовні: на шерсть, у домашній пил, в зем­лю на дачній ділянці і пісок на ди­тя­чо­му май­дан­чи­ку. До речі, пе­ре­ко­на­ним собаківникам не вар­то вва­жа­ти, що лю­бов до куль­ок і трезорів страхує їх від хво­ро­би.

Ток­со­плаз­ми жи­вуть і в організмі со­бак і ба­гать­ох інших тва­рин, у то­му числі корів, овець, птахів. У результаті інфекція мо­же по­тра­пи­ти до лю­ди­ни і че­рез не про­сма­же­не м`ясо (особ­ли­во ба­ра­ни­ну і яло­ви­чи­ну), по­га­но вимиті овочі та фрук­ти, а ще не­кип`яче­ну во­ду.

Мир­не співіснування

Після то­го як в організм проникає інфекція, імунна сис­те­ма виробляє у відповідь захисні ре­чо­ви­ни - антитіла. Як­що во­ни присутні в крові, лікарі роб­лять вис­но­вок, що кон­такт з ток­со­плаз­мою вже відбувся. Більш то­го, в залежності від ти­пу цих ре­чо­вин мож­на ви­зна­чи­ти, як дав­но тра­пи­ла­ся ця «зустріч»: антитіла ти­пу G озна­ча­ють, що організм но­сить у собі інфекцію ба­га­то років, а антитіла М - зовсім не­дов­го.

«Співіснування» з ток­со­плаз­мою зовсім не означає хво­ро­бу; во­но мо­же бу­ти цілком мир­ним. Са­ме так і відбувається більш ніж в 90% випадків - інфекція нічим не проявляє се­бе, і ви­я­ви­ти її присутність вдається тільки за до­по­мо­гою аналізу крові.

Прав­да, зрідка трапляється й по-іншому: ток­со­плаз­моз викликає не­ве­ли­ке підвищення тем­пе­ра­ту­ри (близь­ко 37 ° С), оз­ноб, слабкість, біль у м`язах і суг­ло­бах. Оскільки такі симп­то­ми мо­жуть з`яви­ти­ся в са­мих різних ви­пад­ках, запідозрити в ви­ну­ват­ця про­бле­ми са­ме ток­со­плаз­моз до­сить склад­но, ось чо­му хво­ро­ба найчастіше так і залишається не­ви­яв­ле­ною.

Ток­со­плаз­мо­зом мож­на захворіти ли­ше один раз. Ось чо­му, як­що жінка пе­ре­нес­ла цю інфекцію під час першої вагітності і вирішила ста­ти ма­мою зно­ву, з дру­гою ди­ти­ною та­ка ситуація вже не пов­то­рить­ся.

Серйозні труднощі (як ка­жуть лікарі, гост­рий ток­со­плаз­моз) ви­ни­ка­ють ду­же рідко, при­близ­но в 0,2-0,3% випадків і наз­до­га­ня­ють лю­дей з ослаб­ле­ним імунітетом. Інфекція проявляє се­бе, на­прик­лад, ви­со­кою тем­пе­ра­ту­рою, го­лов­ним бо­лем, блю­во­тою, ви­си­пом.

На пам`ять від Мур­зи­ка

Вважається, що «ко­тя­ча інфекція» небезпечніше за все для майбутньої ма­ми, при­чо­му тільки в то­му ви­пад­ку, як­що жінка впер­ше захворює ток­со­плаз­мо­зом са­ме в очікуванні ма­лю­ка.

Ко­ли за­ра­жен­ня відбувається в I триместрі, є ри­зик, що вагітність урветь­ся. Як­що ж неприємна зустріч трапляється в II або III триместрі, організм реагує на неї вже не так гост­ро. Ма­люк продовжує рос­ти, але інфекція мо­же по­зна­чи­ти­ся на йо­го здо­ров`ї: на­прик­лад, вик­ли­ка­ти по­ру­шен­ня нервової сис­те­ми, хво­ро­би сер­ця і печінки.

Найсерйозніше з мож­ли­вих наслідків ток­со­плаз­мо­зу - за­па­лен­ня внутрішньої обо­лон­ки ока і су­дин сітківки, яке час­то при­зво­дить до про­блем із зо­ром.

На щас­тя, такі про­бле­ми ви­ни­ка­ють да­ле­ко не зав­ж­ди. Як­що у майбутньої ма­ми все в по­ряд­ку з імунітетом, а пла­цен­та надійно захищає ма­лю­ка, ве­ли­ка ймовірність, що па­ра­зи­ти взагалі до ньо­го не до­бе­руть­ся. Навіть ко­ли майбутні ма­ми пе­ре­но­сять гост­рий ток­со­плаз­моз, інфекція наздоганяє їх малюків тільки в 30% випадків.

Тим не менш точ­но пе­ред­ба­чи­ти ре­зуль­тат подій не­прос­то, то­му лікарі на­ма­га­ють­ся зро­би­ти все мож­ли­ве, щоб вчас­но запобігти проблемі.

Як­що жінка захворіла ток­со­плаз­мо­зом в са­мий відповідальний період - в I триместрі вагітності, ко­ли організм ма­лю­ка тільки формується і є ри­зик, що інфекція по­ру­шить йо­го роз­ви­ток, лікарі мо­жуть за­про­по­ну­ва­ти майбутній мамі пе­ре­рва­ти вагітність.

Ар­гу­мен­ти спеціалістів повинні бу­ти ду­же се­рй­оз­ни­ми, ад­же сам по собі ток­со­плаз­моз не обов`яз­ко­ва підстава для та­ко­го кро­ку (на відміну, на­прик­лад, від крас­ну­хи). Ось чо­му в цій непростій ситуації майбутній мамі кра­ще не об­ме­жу­ва­ти­ся дум­кою гінеколога, але обов`яз­ко­во про­кон­суль­ту­ва­ти­ся з лікарем-інфекціоністом (ба­жа­но з тим, який займається про­бле­ма­ми вагітних).

За­хист для ма­лю­ка

Аналіз крові на ток­со­плаз­моз вхо­дить до чис­ла са­мих пер­ших аналізів, які про­во­дять всім майбутнім ма­мам ра­зом з перевіркою на інші найнебезпечніші для ди­ти­ни інфекції: крас­ну­ху, гер­пес і цитомегаловірус.

Як­що з`ясується, що в крові жінки присутні антитіла G, во­на змо­же зітхнути з по­лег­шен­ням. Це означає, що кон­такт з інфекцією став­ся дав­но і дитині ніщо не загрожує. У ви­пад­ку, як­що лікарі ви­яв­лять, що антитіл немає, майбутній мамі до­ве­деть­ся бу­ти ду­же обе­реж­ною, щоб не за­ра­зи­ти­ся про­тя­гом вагітності, і перш за все - об­ме­жи­ти своє спілкування з кішками та со­ба­ка­ми.

Підступність ток­со­плаз­ми в то­му, що, навіть підхопивши інфекцію, май­бут­ня ма­ма на­вряд чи відчує у се­бе якісь зміни. То­му, щоб вчас­но ви­я­ви­ти про­бле­му, кожні 3 місяці жінці бу­дуть ро­би­ти спеціальний аналіз крові.

На УЗД фахівці бу­дуть уваж­но вив­ча­ти внутрішні ор­га­ни ди­ти­ни. Як­що у ма­лень­ко­го помітять якісь суттєві по­ру­шен­ня, йо­му мо­жуть про­вес­ти аналіз крові з пу­по­ви­ни - кор­до­цен­тез. Це склад­не дослідження роб­лять після 23-го тиж­ня вагітності, щоб зрозуміти, наскільки впли­ну­ла інфекція на стан ма­лю­ка.

Ток­со­плаз­моз: техніка без­пе­ки для майбутніх мам

• Як­що у вас є кішка або со­ба­ка, на­ма­гай­те­ся стри­му­ва­ти ніжність до сво­го улюб­лен­ця: не цілуйте і не тис­ка­ти йо­го; доручіть при­би­ран­ня ко­тя­чо­го туа­ле­ту ко­му-не­будь з домашніх.

• Відмовтеся від спілкування з не­знай­о­ми­ми тва­ри­на­ми, особ­ли­во з без­п­ри­туль­ни­ми.

• Ста­ран­но мий­те овочі і фрук­ти.

• Не їжте делікатеси з си­ро­го або в`яле­но­го м`яса - такі, як кар­пач­чо.

dytyna.info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Консультація та лікування в Ізраїлі
likar

Погода Львові » Україна

 

Проведите свой отдых в Грибовке.