Як спрогнозувати стать майбутньої дитини?

health.unian.net |13.06.2012

 

Від чо­го за­ле­жить стать ди­ти­ни і чи мо­жу я впли­ну­ти на неї? Це пи­тан­ня хвилює ба­гать­ох майбутніх батьків. Дізнаємося, що ду­ма­ють про це фахівці, яким вда­ло­ся про­ник­ну­ти в самі гли­би­ни за­гад­ко­во­го про­це­су за­чат­тя.

Щоб розібратися в то­му, як формується стать ди­ти­ни, до­ве­деть­ся зга­да­ти шкільні уро­ки біології. Як ми знаємо, кож­на клітина складається з двох компонентів: ци­то­плаз­ми і яд­ра. В останньо­му роз­та­шо­ву­ють­ся хро­мо­со­ми - своєрідні «ни­точ­ки», які не­суть в собі ге­не­тич­ну інформацію.

 

 

 

У будь-якої здорової лю­ди­ни їх кількість постійна - 46 хро­мо­сом, або 23 па­ри. 22 з них однакові і для чоловіків, і для жінок; що ж стосується 23-ї, то во­на і відповідає за стать: у жінки в організмі зна­хо­дять­ся дві Х-хро­мо­со­ми, а у чоловіків - X і Y. У мо­мент запліднення яйцеклітини і сперматозоїд містять тільки од­ну ста­те­ву хро­мо­со­му: «пре­крас­на стать» - зав­ж­ди Х, а «силь­на» - Х або Y.

Як­що яйцеклітина Х зустрінеться зі сперматозоїдом Х, че­рез 9 місяців на світ з`явить­ся дівчинка. А в то­му ви­пад­ку, як­що жіноча клітина заплідниться сперматозоїдом Y, вий­де хлоп­чик.

Хто швид­ше?

У 60-і ро­ки ХХ століття американські лікарі ви­я­ви­ли, що в залежності від статевої приналежності чоловічі клітини ве­дуть се­бе по-різному. «Ікси» ледь більше за своїх побратимів і ру­ха­ють­ся повільніше, а «ігреки» рухливі, але не відрізняються стійкістю і частіше ги­нуть.

Сперматозоїди, несучі «хлоп­чи­ка», швид­ше до­ся­га­ють місця зустрічі з яйцеклітиною, але, як­що во­на не з`являється про­тя­гом 48 го­дин, - ги­нуть. А сперматозоїди з «жіночими» хро­мо­со­ма­ми до­би­ра­ють­ся до ме­ти повільніше і мо­жуть до­че­ка­ти­ся ви­хо­ду яйцеклітини.

Це відкриття до­зво­ли­ло вче­ним сфор­му­лю­ва­ти прин­цип, який збільшує шан­си батьків за­ча­ти ди­ти­ну бажаної статі. Ідея прос­та: як­що бать­ки хо­чуть дівчинку, їх близькість по­вин­на відбутися за 2 дні до овуляції, а як­що мріють про хлоп­чи­ка, то збігтися з цією подією день у день.

Та­кий ме­тод особ­ли­во ко­рис­ний, як­що у жінки вихід яйцеклітини відбувається точ­но в середині цик­лу. Втім, ви­зна­чи­ти мо­мент її по­яви мож­на і за до­по­мо­гою спеціальних тест-сис­тем на овуляцію, які про­да­ють­ся в ап­те­ках.

Жаб`яча дієта

Од­ним з пер­ших, хто спро­бу­вав втру­ти­ти­ся в за­гад­ко­вий механізм фор­му­ван­ня статі, був фран­цузь­кий уче­ний Жо­зеф Стол­ков­ски. У 1960-ті ро­ки він про­во­див ек­с­пе­ри­мен­ти з се­ред­зем­но­морсь­ки­ми жа­ба­ми і вста­но­вив: як­що до­да­ва­ти у во­ду, де во­ни жи­вуть, солі калію, на світ з`явить­ся більше самців.

Як­що ж зба­га­чу­ва­ти її со­ля­ми кальцію - збільшиться чис­ло са­мок. Пізніше про­фе­сор про­дов­жив досліди на тва­ри­нах, а не­за­ба­ром ра­зом з ка­надсь­ки­ми та фран­цузь­ки­ми ме­ди­ка­ми по­чав вив­ча­ти хар­чу­ван­ня вагітних жінок. Дослідження по­ка­за­ли, що майбутніх мам, у яких потім з`яв­ля­ли­ся хлоп­чи­ки, тяг­ну­ло на про­дук­ти, що містять калій, у той час як ма­ми дівчаток воліли їжу, ба­га­ту кальцієм.

Наступні досліди по­ка­за­ли, що під дією пев­но­го хар­чу­ван­ня змінюється вагінальний сек­рет жінки, що по-різному впливає на активність сперматозоїдів з «жіночими» і «чоловічими» хро­мо­со­ма­ми. Фахівці при­пус­ти­ли, що в залежності від продуктів, до яких тяжіє жінка, яйцеклітина мо­же са­ма оби­ра­ти для запліднення ті або інші сперматозоїди.

Ви­хо­дя­чи з цих роз­ро­бок, послідовники Стол­ков­ски скла­ли спеціальну дієту, до­три­му­ю­чись якої мож­на бу­ло б заздалегідь пла­ну­ва­ти стать ди­ти­ни. На їх дум­ку, їжа, що містить ба­га­то натрію і калію, по­вин­на до­по­мог­ти за­ча­ти хлоп­чи­ка, а про­дук­ти, багаті кальцієм, магнієм, - збільшити шан­си на по­яву дівчинки. Обра­ну дієту потрібно до­три­му­ва­ти­ся про­тя­гом 4 місяців до мо­мен­ту за­чат­тя, а потім від неї потрібно відмовитися.

Се­ред європейських вче­них існує дум­ка, що в різний час мем­бра­ни яйцеклітини вивільняють різну - по­зи­тив­ну або не­га­тив­ну - енергію, підпускаючи або відштовхуючи або сперматозоїди Х, або Y. От­ри­мав­ши від жінки мінімальну інформацію (вік, гру­пу крові та ін.), фахівці скла­да­ють ка­лен­дар днів, ко­ли мо­же відбутися за­чат­тя ди­ти­ни тієї чи іншої статі.

От­же, як­що ви хо­че­те донь­ку:

•не соліть їжу;

•пий­те мо­ло­ко та молочні про­дук­ти; їжте м`ясо, ри­бу, яй­ця, солодощі;

•за­будь­те про ка­ву, чай, бу­ря­ки, копченості, мариновані огірки, пер­си­ки, ба­на­ни.

Щоб на­ро­див­ся хлоп­чик:

•соліть їжу;

•їжте ков­ба­си, ри­бу, рис, ма­ка­ро­ни, кар­топ­лю, ба­на­ни;

•не за­хоп­люй­те­ся мо­лоч­ни­ми про­дук­та­ми і яй­ця­ми.

Ав­то­ри ме­то­ду ствер­джу­ють, що у 80% випадків батьків чекає успіх. Про­те жод­не на­уко­ве дослідження не до­ве­ло ефективність цьо­го підходу - втім, як і ба­гать­ох інших.

А що ду­ма­ють про втру­чан­нях у пи­тан­ня статі лікарі, у розпорядженні яких останні наукові роз­роб­ки?

dytyna.info

 

 


Консультація та лікування в Ізраїлі
likar

Погода Львові » Україна

 

Проведите свой отдых в Грибовке.